گلیچ

در میان دستبافته های متنوع مازندران به طور یقین گلیچ ها یا جاجیم های منقوش به دلیل تنوع نقش و نوع پودگذاری متفاوت آن، متمایز و برجسته هستند. اگرچه این دستبافته های پشمی روزگاری در بسیاری از روستاهای شهرستان بهشهر بافته می شده اند. اما متاسفانه امروزه به سختی می توان بافنده ای در همین …

گلیچ ادامه »